fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné při nákupu v e-shopu umístěném na webu 

www.tamjdem.cz/

(dále také jen „e-shop“)

provozovaném obecně prospěšnou společností

Tamjdem, o.p.s.

IČ: 22675515

sídlo: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

e-mail: tamjdem@tamjdem.cz

prodávající je plátcem DPH

(dále jen „Tamjdem“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) platí mezi Tamjdem a Kupujícím (dále jen „Kupující“), který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel, při prodeji a nákupu zboží v e-shopu a blíže upravují jejich práva a povinnosti. Internetový obchod spolku Tamjdem na straně prodávající je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.tamjdem.cz/ (dále jen „web“). Tyto Podmínky platí pouze pro nákup zboží objednávaného a kupovaného přímo přes web Tamjdem a nikoliv pro nákup zboží vystavovaného ze strany Tamjdem, avšak objednávaného a kupovaného prostřednictvím jiného prodejce a jeho internetového obchodu.

1.2 Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že má zájem o nákup zboží od Tamjdem  a že se seznámil s těmito Podmínkami, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

1.3 Vymezení pojmů:

         a) Kupující – spotřebitel: je každý člověk, který při nákupu zboží v e-shopu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,

         b) Kupující – jiný subjekt: je každá osoba, která nesplňuje podmínky dle písm. a), tedy zejména fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s Tamjdem v souvislosti se svou podnikatelskou činností (např. na IČ) nebo samostatným výkonem povolání a dále i všechny právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu nebo na to, zda jsou podnikatelem či nikoliv.

II.

Nákup v e-shopu a uzavření kupní smlouvy

2.1 Při nákupu zboží v e-shopu není vyžadována předchozí registrace Kupujícího a v e-shopu je možné nakupovat bez registrace.

2.2 Nabídka zboží vystaveného v e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy a při nákupu v e-shopu se nepoužije ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tamjdem si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslaná objednávka Kupujícího.

2.3 Pro objednání zboží vloží Kupující vybrané zboží do košíku, vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, telefon a fakturační/doručovací adresa aj.), o způsobu dopravy. Při vyplňování objednávkového formuláře může Kupující zvolit doručení na jinou adresu, registrovat se v e-shopu nebo zadat poznámku pro prodejce apod.

2.4 Kupující je povinen zkontrolovat své údaje a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Před odesláním objednávky je Kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami. Před odesláním objednávky jsou také Kupujícímu zpřístupněna pravidla zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho nákupem v e-shopu a případný souhlas či nesouhlas se zasíláním newsletteru tak, aby se s těmito dokumenty mohl řádně a včas seznámit.

2.5 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení e-mailového potvrzení ze strany Tamjdem Kupujícímu o přijetí objednávky. E-mailové potvrzení doručené Kupujícímu je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy, přičemž vyhotovení smlouvy je rovněž archivováno u Tamjdem. 

2.6 Kupní smlouvu je možné změnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v odeslané objednávce či v jejím potvrzení jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti druhou smluvní stranu a nesrovnalosti napraví. 

2.7 Pokud Tamjdem není schopno některý z požadavků objednávky Kupujícího splnit (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží), zašle Kupujícímu e-mail s návrhem na uzavření kupní smlouvy k jinému zboží nebo s pozdějším termínem dodání. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky; souhlasné potvrzení zašle Kupující do Tamjdem do deseti (10) dnů od obdržení informace dle věty první. Nastane-li situace předvídaná v první větě tohoto odstavce až po uzavření kupní smlouvy, zašle Tamjdem Kupujícímu potřebné informace s návrhem na změnu kupní smlouvy (např. změna druhu či typu zboží, změna doby dodání). Změna kupní smlouvy je v takovém případě účinná okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí návrhu na změny kupní smlouvy; souhlasné potvrzení zašle Kupující do Tamjdem do deseti (10) dnů od obdržení informace dle předchozí věty. Nedoručí-li Kupující do Tamjdem souhlasné potvrzení o přijetí návrhu na změnu v uvedeném termínu nebo nesouhlasí-li Kupující s návrhem na změnu, smlouva se od počátku ruší, a to v části, v jaké se jí navrhovaná změna dotýká. V takovém případě si smluvní strany vrátí plnění, které si na splnění zrušené části smlouvy poskytly. Ostatní ujednání kupní smlouvy nedotčená návrhem na změnu dle tohoto odstavce zůstávají i nadále v platnosti.

2.8 Licenční ujednání: Předmětem kupní smlouvy může být i dodání zboží chráněného autorským právem či jinými právními předpisy týkajícími se ochrany práv duševního vlastnictví. 

a) Jitka Hrůzová jakožto autor grafických návrhů umístěných na všech prodávajích předmětech v e-shopu Tamjdem či Jiných materiálů nebo jako držitel licence či podlicence k takovému předmětu poskytuje Kupujícímu při jeho zakoupení příslušnou licenci/podlicenci, jejímž obsahem je právo Digitální obsah či Edukační či Jiné materiály užít ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) dále stanoveným způsobem.

h) Licence k dílům, která jsou předmětem autorskoprávní ochrany, trvá po dobu trvání majetkových práv; stejná doba platí i pro ostatní předměty chráněné předpisy k ochraně práv duševního vlastnictví, které nepodléhají autorskému zákonu, nestanoví-li právní předpis delší dobu. 

III.

Kupní cena zboží a platební ujednání

3.1 Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky ze strany Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že Tamjdem je plátcem DPH.

3.2 Ke kupní ceně zboží uváděné v e-shopu se připočítávají náklady na dodání zboží a balné. Rozpis konečné kupní ceny zboží včetně DPH a nákladů na jeho dodání je Kupujícímu zobrazen před odesláním objednávky.

3.3 Kupní cenu zboží je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet Tamjdem uvedený v potvrzení o přijetí objednávky. 

a) Platba bezhotovostním převodem:

V případě platby bezhotovostním převodem obdrží Kupující po odeslání objednávky e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí objednávky, která bude obsahovat i údaje o bankovním spojení, jehož prostřednictvím je kupní cena hrazena, a termín, v němž je třeba kupní cenu uhradit. Po připsání platby kupní ceny na bankovní účet Tamjdem obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí platby, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

3.4 Každému Kupujícímu je při uzavření kupní smlouvy zaslán daňový doklad, který slouží Kupujícímu také jako záruční list zboží.

3.5 Nezaplatí-li Kupující kupní cenu zboží dle odst. 3.3 písm. a) tohoto článku, je jeho objednávka automatický stornována.

IV.

Dodání zboží

4.1 Zboží Kupujícímu: a) zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. na jím uvedenou dodací adresu v České republice, b) doručujeme prostřednictvím služby Zásilkovna na vybranou pobočku v ČR nebo c) připravíme k osobnímu odběru na adrese uvedené v e-shopu. Náklady na dodání zboží nese Kupující ve výši zobrazené před odesláním objednávky a uvedené v potvrzovacím mailu. Náklady na dodání zboží určuje Tamjdem.

4.2. Tamjdem expeduje objednané produkty do patnácti (15) dnů ode dne připsání celkové kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání na bankovní účet Tamjdem.

4.3 Kupující bere na vědomí, že délka doby dodání zboží Českou poštou či prostřednictvím Zásilkovny není závislá na vůli Tamjdem, které nemůže ovlivnit dobu, v níž bude zboží Kupujícímu při zasílání poštou/Zásilkovnou doručeno/připraveno k vyzvednutí. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i podmínky České pošty, s.p. nebo provozovatele Zásilkovny.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným než zvoleným způsobem, nese Kupující riziko a veškeré náklady s tím spojené. Opakovaným doručováním se rozumí druhé a další doručování zboží.

4.5 Nepodaří-li se zboží Kupujícímu doručit a je třeba doručovat mu zboží opakovaně, zašle Tamjdem Kupujícímu e-mail se žádostí o sdělení platné dodací adresy, na kterou mu lze zboží doručit, případně se sdělením o možném sjednání individuálního způsobu dodání a převzetí zboží. Nekontaktuje-li Kupující Tamjdem ve lhůtě jednoho (1) měsíce od odeslání e-mailu nebo neuhradí-li současně náklady spojené s dodáním zboží na bankovní účet Tamjdem, smlouva se od počátku ruší. Nepřevezme-li si Kupující zboží v rámci osobního odběru/Zásilkovny do jednoho (1) měsíce od uzavření kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší. V případě zrušení smlouvy bude Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží, které nebylo úspěšné, se Kupujícímu nevrací.

4.6 Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat, případné poškození či zničení zboží zdokumentovat a nejpozději do 24 hodin od převzetí oznámit přepravci a do Tamjdem. Neuplatní-li Kupující své nároky plynoucí z poškození, ztráty či zničení zboží vůči přepravci, má Kupující možnost uplatnit vůči Tamjdem reklamaci či odstoupit od kupní smlouvy v souladu s články V. a VI. obchodních podmínek. Tamjdem však upozorňuje, že okamžikem vydání zásilky a převzetím zboží přecházejí nároky Tamjdem vůči přepravci na Kupujícího (zejména nárok na náhradu škody). Je-li to možné, žádá Tamjdem, aby Kupující řešil vzniklou situaci přímo s přepravcem, jelikož Tamjdem vůči přepravci veškeré nároky ztrácí. Uplatňovat nároky týkající se poškození zboží při přepravě není možné, zajišťuje-li si Kupující přepravu nezávisle na Tamjdem.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující – spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne:

a) ode dne převzetí zboží, je-li doručováno postupem dle čl. IV odst. 4.1 s 

b) ode dne převzetí poslední části dodávky zboží, je-li dodáváno několik druhů zboží nebo jeho částí postupem dle čl. IV odst. 4.1

přičemž v této lhůtě je Kupující – spotřebitel povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. 

5.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy odešle Kupující – spotřebitel na e-mailovou adresu Tamjdem uvedenou v záhlaví obchodních podmínek e-mail s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat: jméno a příjmení Kupujícího a jeho adresu, číslo objednávky včetně názvu produktů a počtu kusů a dále číslo bankovního účtu, na který má být vrácena kupní cena zboží. Kupující je povinen v oznámení řádně vyplnit všechny požadované údaje, jinak nelze jeho oznámení o odstoupení od kupní smlouvy akceptovat. Tamjdem Kupujícímu – spotřebiteli následně potvrdí přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující – spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení e-mailového potvrzení Tamjdem o přijetí oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy. 

5.4 Vrácené zboží je Kupující – spotřebitel povinen vrátit do Tamjdem v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité (kupř. nenošené, neprané), bez vad a ve stejném množství. Kupující – spotřebitel odpovídá Tamjdem za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, přičemž Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že Tamjdem  je oprávněno své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení uhrazené kupní ceny. Ustanovení tohoto článku V. odpovídají oznámení prodávajícího ve smyslu ust. § 1833 ve spojení s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Náklady spojené s vrácením zboží do Tamjdem nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující – spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.5 Tamjdem vrátí Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží ze strany Kupujícího – spotřebitele k rukám Tamjdem. Tamjdem si tímto vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu – spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující – spotřebitel vracené zboží předá. V případě, že Kupující – spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Tamjdem nabízí, budou mu ze strany Tamjdem vráceny náklady na dodání zboží maximálně do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude Kupujícímu – spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení zboží Kupujícím – spotřebitelem.

5.6 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv vypočtených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Tamjdem a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit Tamjdem i poskytnutý dárek, a to ve stavu, v jakém jej přijal. 

VI.

Práva z vadného plnění a Reklamační řád

6.1 Tamjdem v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.

6.2 Tamjdem poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u Tamjdem právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout u Tamjdem vadu ihned poté, co ji zjistil. 

6.3 Tamjdem poskytuje Kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce šesti (6) měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u Tamjdem v rámci reklamace vytknout ihned poté, co byla zjištěna. Tamjdem si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující – jiný subjekt neuplatní včas.

6.4 Ujednání o délce záruční doby dle odst. 6.2 a 6.3 neplatí, je-li na zboží vyznačena minimální doba trvanlivosti nebo jiná doba, po kterou lze věc použít, jsou-li takové doby kratší než doby uvedené v odst. 6.2 nebo 6.3. V takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.

6.5 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je Tamjdem povinno Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany Tamjdem nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn. 

6.6 Práva z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen uplatnit u Tamjdem prostřednictvím adresy elektronické pošty: tamjdem@tamjdem.cz nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese: Tamjdem, o.p.s., Bubenksé nábřeží 306/13, Praha 7, 17000, Česká republika. 

6.7 V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám Tamjdem, přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit Tamjdem záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.

6.8 V případě jejího uznání bude reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze vyřídit reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u Tamjdem vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.9 Tamjdem sdělí Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“). 

6.10 V případě uznání reklamace jako oprávněné se Tamjdem zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do třiceti (30) dnů ode dne odeslání Sdělení dle odst. 6.9 Kupujícímu, a to některým ze způsobů dle odst. 6.8 tohoto článku. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje Tamjdem bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.

6.11 V případě oprávněné reklamace zvolí Tamjdem způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.

6.12 Tamjdem upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

VII.

Společná ujednání

7.1 Doručování se mezi stranami děje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím datové schránky nebo osobně s potvrzením o převzetí písemnosti. V případě doručování zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou dnem převzetí adresátem a v případě, že adresát zásilku odmítl převzít nebo ji uloženou nevyzvedl, třetím dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb. Písemná forma je mezi stranami zachována i v případě doručování oznámení prostřednictvím adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj.

Kontaktní údaje Tamjdem pro doručování:

Tamjdem, o.p.s.

Haa 40, Bubenké nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00

e-mailový kontakt: tamjdem@tamjdem.cz

7.2 Tamjdem sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázáno kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.3 Řešení sporů: Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou; případné stížnosti je Kupující – spotřebitel povinen adresovat k rukám Tamjdem na adresu elektronické pošty tamjdem@tamjdem,cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího – spotřebitele zašle Tamjdem na adresu jeho elektronické pošty. V případě neúspěchu smírčích jednání jsou Kupující – spotřebitelé oprávněni využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz) postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, na kterou je možné obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím kontaktů uvedených na jejích webových stránkách. V případě neúspěchu výše uvedených způsobů smírčích jednání mohou být spory předloženy českým soudům, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu. 

7.4 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon aj.) použitých pro uskutečnění objednávky Kupujícího, uzavření kupní smlouvy či následné komunikace s Tamjdem jsou hrazeny v běžné výši závislé na tarifu poskytovatele, jehož služby Kupující využívá. Každá ze stran smlouvy nese své takto vynaložené náklady sama.

7.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím je včetně obchodních podmínek archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu Tamjdem smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané kupní smlouvy a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího.

7.6  Tamjdem, o.p.s. je oprávněno k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění o volné živnosti. V následujích oborech  podnikání: 47) Zprostředkování obchodu a služeb, 48) velkoobchod a maloobchod zapsaných v seznamu oborů činností náležejících do živnosti volné výroba  a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.
Vznik oprávnění: 07.10.2020

7.7 Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě mimořádných událostí a zásahu tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, válečný konflikt, pandemie apod.) či výpadku informačních systémů nenese Tamjdem odpovědnost za nefunkčnost webových stránek e-shopu či jeho částí, za vyčerpání zásob zboží či za opožděné dodání zboží Kupujícímu a škodu z toho vzniklou. Prodlení s plněním smlouvy vzniklé na straně Tamjdem z důvodů dle předchozí věty není důvodem pro odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

7.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní, jakož i veškeré materiály publikované na webových stránkách e-shopu Tamjdem podléhají ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách e-shopu uvedeny, informace o nich a o jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Tamjdem. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní Tamjdem mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní Tamjdem je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků Tamjdem a který je v souladu s jeho určením. Tamjdem není odpovědné za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.

7.9 Tamjdem upozorňuje, že informace na webových stránkách e-shopu jsou zčásti přebírány i od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby a rovněž mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Tamjdem je oprávněno kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty či služby v e-shopu a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Tamjdem nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů aj.

7.10 Tamjdem je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění oprávněno zasílat všem Kupujícím, s nimiž uzavřelo kupní smlouvu, na adresu jejich elektronické pošty obchodní sdělení směřující k přímé i nepřímé podpoře Tamjdem (a to i v rámci newsletteru Tamjdem). Kupující je oprávněn zasílání sdělení dle tohoto odstavce výslovně odmítnout před odesláním své objednávky. Neučiní-li tak, má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení v každé jednotlivé e-mailové zprávě Tamjdem obsahující obchodní sdělení, a to způsobem tam uvedeným.

VIII.

Kupující – jiný subjekt a ochrana údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníků – Kupujících – jiných subjektů je zabezpečována v souladu s právními předpisy ČR a EU. Tamjdem prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím – jiným subjektem považuje za důvěrné, v maximální možné míře je chrání obdobně jako údaje spotřebitelů, a tyto budou použity a zpracovány pouze k uskutečnění plnění dle kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího plynoucích ze zákona (kupř. v souvislosti s daňovými povinnostmi), případě v rámci marketingových akcí, avšak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, což Kupující – jiný subjekt přijetím těchto VOP bere na vědomí.

8.2 Kupující – jiný subjekt je povinen uvádět ve styku s Tamjdem pravdivé a správné údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Tamjdem o jejich změně. Tamjdem správnost a pravdivost údajů Kupujícího – jiného subjektu neověřuje. Kupující – jiný subjekt přijetím těchto VOP potvrzuje správnost jím uvedených údajů a prohlašuje, že byl poučen o skutečnosti, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí údajů Tamjdem. Za újmu vzniknuvší v důsledku porušení povinností Kupujícího – jiného subjektu dle tohoto odstavce odpovídá Kupující – jiný subjekt.

8.3 Kupující – jiný subjekt bere na vědomí, že Tamjdem je oprávněno pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto tzv. zpracovatele. Tamjdem se zavazuje nepředávat údaje Kupujícího – jiného subjektu jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s prodávajícím při prodeji zboží, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami či dodání zboží nebo osobám spolupracujícím s Tamjdem v souvislosti s jeho činností.

8.5 Údaje Kupujícího – jiného subjektu jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k plnění závazků plynoucích ze smluvního vztahu, nejdéle na dobu 10 let, a v elektronické podobě.

8.6 Tamjdem  zpracovává údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. V opačném případě je Kupující – jiný subjekt oprávněn Tamjdem na rozpor upozornit, požádat jej o vysvětlení a žádat nápravu vzniknuvšího závadného stavu. 

8.7 V případě žádosti Kupujícího – jiného subjektu o informaci o zpracování jeho údajů, předá Tamjdem Kupujícímu – jinému subjektu tuto informaci. Tamjdem je oprávněno požadovat za poskytnutí informace dle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

8.9 Pravidla ochrany osobních údajů Kupujících – spotřebitelů jsou popsána v samostatném dokumentu dostupném před odesláním objednávky v e-shopu.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah vznikající mezi Tamjdem a Kupujícím při uzavření kupní smlouvy jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách e-shopu Tamjdem a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Tamjdem si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni odeslání objednávky Kupujícím.

9.3 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

9.4 Zvláštní ujednání mezi Tamjdem a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.5 Kupní smlouva s Kupujícím je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi Tamjdem a Kupujícím vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka (např. v rámci anglické verze e-shopu), platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a VOP je rozhodný výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 12. října 2020